SYSTEM GŁOSOWANIA I ZARZĄDZANIA DEBATĄ

  • MODUŁ GŁOSOWANIA I ZARZĄDZANIA DEBATĄ HD SESJA

Moduł Głosowania – umożliwia między innymi:

1. Obsługę głosowań (jawnych, jawnych bezimiennych, tajnych).

2. Przygotowanie tematów głosowań do wykorzystania w trakcie sesji.

3. Przeprowadzanie głosowań / liczenie głosów.

4. Obsługę Sesji oraz innych grup użytkowników korzystających z infrastruktury (np. komisje).

5. Grupowanie głosowań w odpowiednie „sesje”.

6. Głosowanie zwykłą większością głosów, umożliwia liczenie ilość głosów oddanych „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, podaje wymaganą większość dla danego głosowania oraz sumuje ilość głosujących (oddane głosy „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJE SIĘ”). Pokazywana jest wymagana większość oraz kworum.

7. Tworzenie i wydruk imiennych protokołów z przebiegu głosowania, natychmiast po zakończeniu głosowania, przedstawiając jak głosowali poszczególni radni (w trybie jawnym).

8. Tworzenie i wydruk protokołów z przebiegu głosowania, natychmiast po zakończeniu głosowania, przedstawiając ogólne wyniki głosowania bez podawania informacji, który radny w jaki sposób głosował (w trybie tajnym).

9. Archiwizację protokołów z głosowania.

10. Wizualizację głosowań – przedstawienie wyników głosowania na różnych nośnikach multimedialnych (ekran, monitor).

11. Wyświetlanie i edycję listy utworzonych głosowań.

 

Moduł Debaty – umożliwia między innymi:

1. Zarządzanie debatą i wyświetlanie informacji w postaci listy osób zgłoszonych do debaty.

2. Dodanie zgłaszającego się radnego na koniec listy osób zgłoszonych do debaty.

3. Usuwanie radnego z listy osób zgłoszonych do debaty, w przypadku rezygnacji z głosu.

4. Dodanie radnego na początek listy osób zgłoszonych do debaty, w przypadku głosu priorytetowego.

5. Odłączanie mikrofonu aktualnie przemawiającego radnego i usuwanie z listy.

6. Ustawienie z poziomu systemu na początku listy dowolnie wybranej osoby z listy osób.

7. Przydzielanie dodatkowego czasu aktualnie przemawiającemu radnemu.

8. Rozpoczynanie odliczania przydzielonego czasu wypowiedzi i jednocześnie uruchamianie mikrofonu.

9. Zatrzymywanie odliczania przydzielonego czasu wypowiedzi osoby przemawiającej i jednocześnie odłączanie mikrofonu oraz usuwanie z listy.

10. Przydzielanie nielimitowanego czasu wypowiedzi.

11. Wstrzymywanie przyjmowania na listę zgłoszonych do debaty.

12. Zakończenie debaty.

Zarządzanie debatą ogranicza się do obsługi mikrofonów, a przydzielanie czasu przeznaczonego na wypowiedź odbywa się automatycznie zgodnie z uchwalonym Statutem. Sterowanie mikrofonami odbywa się według zasady jednego „wędrującego mikrofonu”. Oznacza to, że w danej chwili aktywny jest tylko jeden mikrofon uczestnika sesji, któremu udzielono głosu. Wyjątek stanowią mikrofony przewodniczącego oraz mikrofon zainstalowany w mównicy. Uczestnicy sesji, aby zabrać głos, wpisują się na listę oczekujących poprzez odpowiedni przycisk klawiatury sterującej (w zależności od formy wypowiedzi). System korzystając z tej listy, przydziela czas odpowiednim użytkownikom, włączając i wyłączając ich mikrofony. Po zakończonej wypowiedzi lub na prośbę uczestnika sesji, mikrofon zostaje wyłączony, a możliwość wypowiedzi zyskuje kolejna osoba z listy. Moduł Debaty uwzględnia zapisy wynikające ze Statutu, które dotyczą czasu wypowiedzi radnych. Prezydent/Burmistrz/Wójt mogą zgłaszać się do dyskusji w taki sam sposób co radni, ale mogą używać pierwszeństwa głosu np.: gdy zostaje im zadane pytanie. Używają odpowiedniego przycisku i umieszczeni zostają przez system na początku listy oczekujących na dyskusję.

  • MODUŁ WIZUALIZACJI

opis

  • MODUŁ CYFROWEJ REJESTRACJI DŹWIĘKU

Moduł Cyfrowej Rejestracji Dźwięku – umożliwia między innymi:

1. Zarejestrowanie plików muzycznych, z możliwością odsłuchania ich w dowolnym momencie w czasie trwania sesji, z wykorzystaniem systemu.

2. Moduł ten tworzy jednocześnie cztery streamingi:

- całościowy – tworzy się automatycznie, podczas rozpoczęcia sesji, a kończy podczas zamykania sesji lub jej przerwania,

- debatowy – tworzy się podczas otwierania debaty nad poszczególnym punktem i kończy podczas zamykania debaty,

- cząstkowy – rozpoczyna się w momencie załączania mikrofonu użytkownika i kończy się wraz z momentem wyłączenia mikrofonu,

- pośredni – rozpoczyna się w momencie wyłączenia mikrofonu użytkownika i kończy się wraz z załączeniem mikrofonu użytkownika.

 

Ponadto, Moduł Cyfrowej Rejestracji Dźwięku umożliwia przeglądanie, przeszukiwanie i odtwarzanie poszczególnych nagrań w następujących schematach:

1. Odtwarzanie nagrania całkowitego sesji, wraz z możliwością odszukania poszczególnej sesji.

2. Odtwarzanie nagrania z poszczególnej debaty, wraz z możliwością wyszukania nagrania spośród debat.

3. Odtwarzanie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika w danej debacie lub wszystkich nagrań w danej sesji.

4. Odtworzenie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika w określonym przedziale

  • MODUŁ HD KONFERENCJA

Moduł HD Konferencja – umożliwia między innymi:

1. Obsługę konferencji oraz spotkań nie związanych z radą, bez konieczności użycia kart identyfikacyjnych.

2. Zgłaszanie się do konferencji lub spotkania.

3. Załączenie mikrofonu obecnie przemawiającemu uczestnikowi konferencji lub spotkania.

4. Wizualizację obecnie przemawiającego.

5. Cyfrową rejestrację dźwięku.

6. Automatyczne sterowanie kamerami bez udziału operatora i tworzenie filmu z wydarzeń.

  • MODUŁ AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA KAMER

Moduł umożliwia sterowanie do 8 kamer na jednej sali sesyjnej. Sterowanie odbywa się w sposób automatyczny bez udziału operatora za pomocą dedykowanego urządzenia oraz oprogramowania. System w czasie trwania sesji lub konferencji sam wybierze kamerę która odpowiednio skadruje Radnego biorącego udział w dyskusji. Nawet w przypadku przemieszenia się Radnego do mównicy w czasie trwającej wypowiedzi Radnego kamera automatycznie odnajdzie go w innym miejscu na sali. Obraz wraz z dźwiękiem jest natychmiast przygotowany do przesłania go do sieci Internet lub archiwizacji.